1. Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος e-spoudi.com (στο εξής «ΔιαδικτυακόςΤόπος») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία Α ΣΚΥΦΑΣ Β ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο e spoudi (Α.Φ.Μ.800593405 , Δ.Ο.Υ.  Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ) με έδρα στον Πειραιά, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 7 και Ηρώων Πολυτεχνείου 30 ΠΟΛΗ/ΤΚ Πειραιάς/18531  (στο εξής η «e spoudi») (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4190171 , e-mail: [email protected]) και αποτελεί μια πρωτοποριακή on-line πλατφόρμα απευθυνόμενη κατά κύριο λόγο σε ενήλικες, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που επιθυμούν για το προσωπικό τους δια βίου εκπαίδευση αλλά και εκπαιδευτές που επιθυμούν να παρακολουθούν κάθε είδους on-line σεμινάρια (στο εξής «Χρήστες»). Η on-line πλατφόρμα χρησιμοποιείται για την προβολή σεμιναρίων είτε μαγνητοσκοπημένων είτε on-line σε πραγματικό χρόνο προβολής (στο εξής «Προγράμματα»).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τις σχέσεις της Εταιρείας και του εκάστοτε Χρήστη και έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών» και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Ο Χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε χρήση του να έχει διαβάσει προσεκτικά και να έχει κατανοήσει πλήρως του παρόντες όρους. Με την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους εδώ διατυπωμένους όρους, δεσμεύεται από αυτούς και υποχρεούται να τους τηρεί στο σύνολό τους.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στους όρους θα ισχύουν άμεσα από την ανακοίνωσή τους στο διαδικτυακό τόπο και ο Χρήστης υποχρεούται να ελέγχει περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Έκαστος Χρήστης υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές άλλως η χρήση του διαδικτυακού τόπου μετά τις τροποποιήσεις λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, ως τροποποιήθηκαν.

2. Προϋποθέσεις Χρήσης του διαδικτυακού τόπου

Δικαιοπρακτική Ικανότητα Χρήστη

Ο Χρήστης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, να έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του διαδικτυακού τόπου, να δύναται να αναλάβει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτήν και απορρέουν από αυτήν τη συναλλαγή. Σε περίπτωση ανήλικου Χρήστη την εγγραφή στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου δύναται να πραγματοποιήσει ο ασκών νόμιμα την γονική μέριμνά του, ο οποίος δύναται να τον εκπροσωπήσει και να συμβληθεί αντ’ αυτού.

Ο Χρήστης δύναται να δημιουργεί λογαριασμό στο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το συγκεκριμένο Χρήστη. Ο ασκών νόμιμα την γονική μέριμνα του ανήλικου Χρήστη με την εγγραφή του στο διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται ο ίδιος από τους παρόντες όρους χρήσης και ότι ο ανήλικος Χρήστης θα χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο ορθώς και σύμφωνα με τους εδώ διατυπωμένους όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Χρήστη ή του ασκούντος την γονική μέριμνα ανήλικου Χρήστη και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ελλείψεως των ανωτέρω προϋποθέσεων. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από κάθε Χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Ο Χρήστης για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να καταβάλλει  στην Εταιρεία το αντίτιμο που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι Χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού και σε σχέση με αυτόν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Οι Χρήστες του διαδικτυακού τόπου ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτούς, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων των Χρηστών που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εκ του λόγου αυτού.

Έκαστος εκ των Χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου του κωδικού του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Εταιρείας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στον κωδικό του.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από κάθε Χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των Χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε Χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να ελέγχει μηνύματα, πληροφορίες ή περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο από Χρήστες και δεν έχει καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Δύναται όμως να παρακολουθεί κατά καιρούς τις αναρτήσεις του διαδικτυακού τόπου και πιθανόν να αρνηθεί, να μην αποδεχτεί και/ ή να αφαιρέσει αναρτήσεις από τον διαδικτυακό τόπο. Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο για να αναρτήσουν περιεχόμενο ή άλλου τύπου επικοινωνία που περιλαμβάνει: (α) πολιτικό ή άλλου τύπου αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ανάρμοστο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό υλικό ή περιεχόμενο που προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, (β) διαφημίσεις κάθε τύπου, (γ) προσωπικές πληροφορίες (διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ.), (δ) spam, chainletters, ψεύτικα e-mail, διαγωνισμούς και προωθητικό υλικό, (ζ) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες και (η) πληροφορίες παρόμοιες ή σχετικές με τα ανωτέρω.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους Χρήστες: α) για να στέλνουν αυθαίρετα εμπορικά e-mails, β) να παραβιάζουν οποιοδήποτε προσωπικό δικαίωμα ή δικαίωμα ιδιοκτησίας, γ) να παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία που ανήκουν σε άλλους χρήστες ή να χρησιμοποιούν ψεύτικο e-mail, δ) να αντιποιηθούν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εγγεγραμμένο χρήστη ή υπάλληλο της Εταιρείας, ε) να πραγματοποιούν παράνομες δραστηριότητες, ζ) να συγκεντρώνουν ή να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου για οποιοδήποτε λόγο, η) για να αποστέλλουν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν με e-mail ή μεταδίδουν με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, θ) για να αποστέλλουν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν με e-mail ή μεταδίδουν με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας, ι) για να αποστέλλουν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν με e-mail ή μεταδίδουν με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), κ) για να αποστέλλουν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν με e-mail ή μεταδίδουν με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, λ) για να αποστέλλουν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν με e-mail ή μεταδίδουν με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, μ) για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ν) για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση ανάρτησης υλικού ή περιεχόμενου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Επιπλέον οι Χρήστες αποδέχονται με το παρόν ότι θα αποζημιώσουν την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που ανήρτησαν, δημοσίευσαν ή άλλως μετέφεραν μέσω της πλατφόρμας του διαδικτυακού τόπου, καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή τους ή την ενημέρωση των στοιχείων τους και γενικότερα σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών αστικών και ποινικών κυρώσεων επιφέρει διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του Χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί περιουσιακή ή ηθική ζημία σε τρίτο πρόσωπο, θα συνεργαστεί με κάθε αρμόδια Αρχή (αστυνομική, δικαστική κλπ.) ώστε να αποκατασταθεί η προκληθείσα ζημία.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την επικοινωνία των Χρηστών με τους τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στον διαδικτυακό της τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Υπαναχώρηση

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3ε παρ. 1 και 2 του Ν. 2251/1994 να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζουν από τη στιγμή της παραλαβής του μηνύματος επιβεβαίωσης της Εγγραφής του και σε κάθε περίπτωση πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την αποστολή συμπληρωμένης δήλωσης υπαναχώρησης στη διεύθυνση [email protected] 
 

Διαδικασία Ακύρωσης Σεμιναρίου

Η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει κάποιο σεμινάριο με αυτόματο τρόπο σε περίπτωση που αυτό δεν έχει πωληθεί σε Χρήστη.

Στην περίπτωση όμως που το σεμινάριο έχει πωληθεί σε Χρήστη, και η Εταιρεία επιθυμεί να το ακυρώσει τότε υποχρεούται να ενημερώσει τον Χρήστη 48 ώρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου και να του επιστρέψει το σχετικό αντίτιμο.

Στην περίπτωση που ο Χρήστης από υπαιτιότητά του δεν παρακολουθήσει το προγαραμματισμένο on-line πρόγραμμα, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό του αντιτίμου.

Στην περίπτωση που ακυρωθεί σεμινάριο από υπαιτιότητα της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τότε η Εταιρεία θα προσφέρει στο Χρήστη υπηρεσίες ίσης αξίας.

3. Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

Για να μπορέσει ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία λογαριασμού (στο εξής «Λογαριασμός Χρήστη») με την υπόδειξη της προσωπικής ηλεκτρονικής του διεύθυνσης («e-mail») και ενός κωδικού πρόσβασης («password»). Έκαστος Χρήστης δύναται να δημιουργεί, χρησιμοποιεί και έχει πρόσβαση σε ένα μόνο Λογαριασμό Χρήστη.

Κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χρήστη, είναι πιθανό να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου και του τόπου κατοικίας του Χρήστη ή στοιχεία προς επιβεβαίωση της ταυτότητας του Χρήστη. Το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που παρέχονται από τον Χρήστη θα πρέπει να είναι ακριβές, πλήρες και έγκυρο και ο Χρήστης δεσμεύεται ότι θα το διατηρεί ακριβές, πλήρες και έγκυρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από το Χρήστη είναι ανακριβή, αναληθή, ελλιπή και μη έγκυρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίζει τη δυνατότητα χρήσης του Λογαριασμού Χρήστη.

Η δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης θα παρέχουν τη δυνατότητα στον Χρήστη να χρησιμοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων του διαδικτυακού τόπου και να έχει πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση Χρήστη καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός Χρήστη.

4. Επιλογή προγράμματος

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα αγοράς σεμιναρίων μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους Χρήστες μέσα από τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται στο καλάθι αγορών και στο προφίλ τους .

5. Πληρωμή προγραμμάτων

Οι πληρωμές των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται απευθείας στην Εταιρεία με πιστωτική κάρτα μέσω VIVA ή PAYPAL σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο.

Εάν ο Χρήστης επιλέξει πληρωμή με πιστωτική κάρτα, αποδέχεται ότι η επιλογή προγράμματος συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής.

Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται με την επιλογή του προγράμματος, και αν το πρόγραμμα δεν εκτελεστεί η Εταιρεία θα επιστρέφει το καταβληθέν αντίτιμο στον Χρήστη. Στη φόρμα επιλογής του προγράμματος ο Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής του κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων και της πιστωτικής κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να του ανήκει.

O Χρήστης έχει δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως είτε τιμολογίου από την Εταιρεία.

Τιμολόγιο θα εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα για ελεύθερους επαγγελματίες.

Το τιμολόγιο/ απόδειξη θα αποστέλλεται μετά την προβολή του προγράμματος με ευθύνη της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται ο Χρήστης του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

6. Επιφυλάξεις

Οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από τους Χρήστες. Στους Χρήστες δεν επιτρέπεται να παραχωρούν περαιτέρω ή να μεταπωλούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, εκτός αν παρέχονται δωρεάν για λόγους προβολής στους πελάτες τους ή σε δυνητικούς πελάτες. Οι Χρήστες οφείλουν να αποζημιώσουν την Εταιρεία για όλες ή οποιεσδήποτε απώλειες προκύψουν από την παραβίαση του όρου αυτού.

7. Online σεμινάρια και βεβαιώσεις παρακολούθησης

Ο διαδικτυακός τόπος θα παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων για συγκεκριμένους τομείς σπουδών ή για συγκεκριμένα θέματα. Για κάποια από τα σεμινάρια αυτά, με την επιφύλαξη της επιτυχούς παρακολούθησης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας δύναται να χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης, η οποία δεν αποτελεί αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης. Η μορφή της βεβαίωσης παρακολούθησης θα καθορίζεται από την Εταιρεία.

8. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, προϊόντων, σημάτων, συμβόλων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολο της ή τμηματική), αναπαραγωγή και αναμετάδοση, φόρτωση (download) ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνιση του εν λόγω περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Η Εταιρεία με την εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο και την ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη παραχωρεί στους Χρήστες μια ατομική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία των Χρηστών ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματός τους από ιούς.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία δύναται να αποθηκεύει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμούς επικοινωνίας και διεύθυνση e-mail, τις οποίες και θα διαχειρίζεται με τον πιο κατάλληλο τρόπο και εντός του πλαισίου του Ν.  Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο των εγγεγραμμένων Χρηστών που περιέχει προσωπικές πληροφορίες, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες, διακρίνουν τους Χρήστες και επιτρέπουν σε κάποιον να επικοινωνήσει μαζί τους. Οι προσωπικές πληροφορίες δίδονται στα πλαίσια εξυπηρέτησης των προσωποποιημένων υπηρεσιών για την παροχή των οποίων έχει εγγραφεί ο Χρήστης (τέτοιες υπηρεσίες είναι η ανάρτηση προγράμματος, η ρύθμιση αποστολής ενημερωτικών email, η παρακολούθηση του ιστορικού επιλογής προγράμματος κ.α.) Συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες όταν γίνεστε Χρήστης και συνδέεστε για να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο, να κάνετε μια ερώτηση, να συμπληρώσετε μια φόρμα, να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή ή να στείλετε ένα e-mail.

Καθώς δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλετε καμία πληροφορία στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, εάν δεν δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, πιθανόν να μην έχετε πρόσβαση ή να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για να απαντήσει σε ερωτήσεις ή αιτήματά σας, να σας ειδοποιεί για τις επερχόμενα προγράμματα, ενημερώσεις, ή ειδικές προσφορές που πιστεύει ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, συμφωνείτε ότι τα στοιχεία που υποβάλλετε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσετε τη σχετική υπηρεσία μας, ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της ανάρτησης προγραμμάτων και παρακολούθησης αυτών. Η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει δεδομένα για ανήλικες, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο διαδικτυακό τόπο.

Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγονται στο διαδικτυακό τόπο δεν είναι προσωπικές πληροφορίες, καθώς δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του Χρήστη. Για παράδειγμα μπορεί να καταγραφεί η διεύθυνση του server, το domainname, η ημερομηνία και ώρα επίσκεψης στο διαδικτυακό τόπο. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μόνο σε ανώνυμη μορφή, για στατιστικούς λόγους και για λόγους ανάπτυξης του διαδικτυακού τόπου. Παρ’ όλ’ αυτά η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών για να προσπαθήσει να εντοπίσει κάποιο άτομο εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει εμπλακεί σε παράνομη ή ακατάλληλη δραστηριότητα σε σχέση με το διαδικτυακό τόπο. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που ο διαδικτυακός τόπος μεταφέρει στον Internet browser του Χρήστη για λόγους ταυτοποίησης. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία δεν ταυτοποιούν το Χρήστη προσωπικά. Αντιθέτως, ταυτοποιούν τον Internet browser του.

Οι περισσότεροι Internet browsers είναι ρυθμισμένοι να δέχονται cookies. Εάν προτιμάτε να μην τους λαμβάνετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να απορρίπτει τα cookies, ή να σας ειδοποιεί για το πότε χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν επίσης προγράμματα ικανά να διαχειρίζονται τα cookies για σας. Απορρίπτοντας όμως τα cookies μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών του διαδικτυακού τόπου και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, και βεβαιώνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρεία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Με την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπο συναινείτε όπως τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η Εταιρεία για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των Χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους Χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας και σε οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας, συμφωνείτε να ειδοποιείτε άμεσα την Εταιρεία.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σας συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε τους ανωτέρω όρους χρήσεως.

Πιθανόν να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτα μέρη όταν απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο, ή/και με τη συγκατάθεση σας (η οποία μπορεί να είναι γραπτή, προφορική ή να υποδηλωθεί από τη συμπεριφορά σας). Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας ή την ιδιοκτησία μας ή την ιδιοκτησία άλλων Χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ή για να δράσουμε σε περίπτωση ανάγκης προστασίας άλλων Χρηστών του διαδικτυακού τόπου.

Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων, η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί μέρος ή όλα τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών της. Με βάση τις νομικές διατάξεις και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, ουδεμία πληροφορία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρότερη έγκριση του Χρήστη.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την ιδιότητα Χρήστη και να αφαιρέσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της Εταιρείας για τον οποιονδήποτε λόγο, απλά επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τις πρακτικές προστασίας μυστικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ενότητα ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του διαδικτυακού τόπου υπάρχουν σχετικές πληροφορίες).

10. Ευθύνη

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρείας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στους Χρήστες του διαδικτυακού τόπου εξ' αφορμής της χρήσης αυτής.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών και δεν εγγυάται ότι τα προγράμματα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Χρηστών και των επιδιωκόμενων σκοπών.

Στον Χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει λογισμικό υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη και δεν ευθύνεται σε τέτοια περίπτωση. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από παράνομες πράξεις (συμπεριλαμβανόμενης αμέλειας), παραβίαση συμβολαίου ή άλλου είδους.

11. Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Δια του διαδικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των Χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

12. Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις στη λειτουργία της πλατφόρμας που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της όπως πχ. μηχανικές βλάβες, μη λειτουργία (πχ. ΒΒ ή λόγω έξτρα χρεώσεων από googleliveevent). Η Εταιρεία θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε εύλογο χρονικό διάστημα.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει θα υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Λοιποί Όροι

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής, οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Κανένα μέρος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση.